Text Box: HỘI NGHỀ CÁ KHÁNH H̉A
H.HỘI NƯỚC MẮM NHA TRANG
 
 
Số 11/VB-HHNM
 
Text Box: CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
 
 
Nha Trang, ngày 03 tháng 4 năm 2008
 

 

 

  

 

 

                        Kính gửi:     - Sở Thủy sản tỉnh Khánh Ḥa

                                                      - Hội Nghề cá tỉnh Khánh Ḥa

 

Thực hiện công văn số 169/STS-KT ngày 20 tháng 3 năm 2008 của Sở Thủy sản Khánh Ḥa V/v báo cáo danh sách hội viên sử dụng Logo “Nước mắm Nha Trang”.

Hiệp hội nước mắm báo cáo danh sách như sau:

TT

Tên hội viên

Địa chỉ

Điện thoại

1

Công ty CP Thủy sản 584 Nha Trang

584 Lê Hồng Phong, NT

881176

2

Doanh nghiệp Tư nhân Chín Tuy

69 Trường Sơn V.Trường, NT

883399

3

Doanh nghiệp Tư nhân Sơn Châu

48 Tân Hải, B́nh Tân, NT

881908

4

Công ty TNHH Hương Lan

67 Ngô Gia Tự, NT

881216

5

Công ty TNHH Ngọc Trang

53 Thống Nhất, NT

821972

6

Cơ sở Nước mắm Ngọc Hà

16 Vơ Thị Sáu

881318

7

Cơ sở Nước mắm Phúc Thịnh

150C Bạch Đằng, NT

526244

8

Cơ sở Nước mắm Tuấn Phương

36A Tân Ḥa, B́nh Tân, NT

882530

9

Cơ sở Nước mắm Bích Ngọc

20 Tân Phước, B́nh Tân, NT

882534

10

Cơ sở Nước mắm Hạnh Quyến

01 Vơ Thị Sáu, V.Trường, NT

881758

11

Cơ sở Nước mắm Trường Lộc

55 Tân Hải, B́nh Tân, NT

881905

12

Cơ sở Nước mắm Hồng Hà

83/7 Trần Phứ, V.Nguyên, NT

590088

13

Cơ sở Nước mắm La Hải

Tổ 10 Phương Mai, V.Phước, NT

831780

14

Cơ sở Nước mắm Bích Toàn

03 Lê Tam, Vĩnh Trường, NT

882380

15

Cơ sở Nước mắm Mỹ Thuận

16 Phạm Thị Bất, V.Trường, NT

881472

 

    Vậy Hiệp hội nước mắm Nha Trang báo cáo Sở Thủy sản biết và theo dơi, chỉ đạo.

    Trân trọng.

Text Box: Nơi nhận:
-          Như Kg
-          Lưu VPHH
Text Box: T/M HIỆP HỘI NƯỚC MẮM NHA TRANG
CHỦ TỊCH
 
(Đă kư)
 
Đỗ Hữu Việt