Số lượt truy cập:   573189


Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động kiểm soát hóa chất , kháng sinh cầm trong nuôi trồng, khai thác, bảo quản thủy sản sau thu hoạch.
Administrator - - 28/12/07-03:33:53

Ngày 6/9/2007 Bộ trưởng Bộ Nụng nghiệp và Phỏt triển Nụng thụn Cao Đức Phỏt đó ký Chỉ thị số 77 /2007/ CT-BNN “ về việc tiếp tục đẩy mạnh hoạt động kiểm soỏt húa chất, khỏng sinh cấm trong nuụi trồng, khai thỏc, bảo quản thủy sản sau thu hoạch và kiểm soỏt dư lượng húa chất, khỏng sinh trong cỏc lụ hàng thủy sản xuất nhập khẩu”.


Ngày 6/9/2007 Bộ trưởng Bộ Nụng nghiệp và Phỏt triển Nụng thụn Cao Đức  Phỏt đó ký Chỉ thị số 77 /2007/ CT-BNN “ về việc tiếp tục đẩy mạnh hoạt động kiểm soỏt húa chất, khỏng sinh cấm trong nuụi trồng, khai thỏc, bảo quản thủy sản sau thu hoạch và kiểm soỏt dư lượng húa chất, khỏng sinh  trong cỏc lụ hàng thủy sản xuất nhập khẩu”.

 

    Nội dung Chỉ thị đỏnh giỏ những thành tớch đó đạt được  trong thời  gian qua, đồng thời nờu khú khăn phỏt sinh, những nguyờn nhõn  :

   Trong nhiều năm qua Bộ Thủy sản, nay là Bộ NN và PTNT  đó chủ trỡ phối hợp với cỏc bộ ngành liờn quan tăng cường  nhiều biện phỏp quản lý chất lượng, an tũàn thực phẩm đặc biệt là kiểm tra dư lượng hoỏ chất khỏng sinh cấm trong sản xuất kinh doanh thủy sản qua đú chất lượng an toàn thực phẩm cơ bản đó đỏp ứng được yờu cầu của hầu hết cỏc thị trường nhập khẩu, kim ngạch xuất khẩu liờn tục gia tăng, năm 2006 đạt 3,3 tỉ USD, năm 2007 dự kiến đạt 3,6 tỉ USD.

  - Từ đầu năm 2006 đến nay, tiếp tục cú thờm một số thị trường lớn cụng bố cỏc biện phỏp kiểm soỏt chặt chẽ về chất lượng và vệ sinh an toàn vệ sinh  thực phẩm ( Nhật Bản, Liờn bang Nga, Đài loan . . . ) Mặc dự cỏc cơ quan từ Trung ương đến địa phương đó triển khai nhiều biện phỏp như tuyờn truyền tỏc hại của húa chất, khỏng sinh cấm sử dụng, tăng cường  kiểm soỏt toàn bộ quỏ trỡnh sản xuất và kiểm  tra lụ hàng trước  khi xuất khẩu, đến nay số lụ hàng cảnh bỏo về khỏng sinh đó giảm đỏng kể nhưng vẫn cũn những lụ hàng chưa đỏp ứng yờu cầu của thị trường nhập khẩu.

     Nguyờn nhõn của tỡnh trạng trờn là do một số cơ sở nuụi trồng nhỏ lẻ, một số ngư dõn, tàu đỏnh cỏ đó lạm dụng hoỏ chất, khỏng sinh cấm trong quỏ trỡnh nuụi trồng, bảo quản nguyờn liệu sau đỏnh bắt. Mặt khỏc,  trong  khõu chế biến vẫn cũn một số doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp chưa đạt tiờu chuẩn ngành về điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; một số doanh nghiệp đạt tiờu chuẩn ngành nhưng vỡ lợi ớch trước mắt, khụng chỳ trọng giữ gỡn uy tớn chất lượng, đó khụng thực hiện tốt việc kiểm soỏt  dư lượng húa chất khỏng sinh trong nguyờn liệu trước  khi đưa vào chế biến, khụng thực hiện kiểm tra về dư lượng  khỏng sinh cỏc lụ hàng trước khi xuất khẩu.

     Để tiếp tục đẩy mạnh cỏc giải phỏp  đó được  triển khai từ trước đến  nay nhằm nõng cao hơn nữa hiệu quả của việc kiểm soỏt, giữ vững uy tớn chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm thủy sản đảm bảo sức khỏe  người tiờu dựng và ổn định xuất khẩu, Bộ trưởng Bộ NN và PTNT chỉ thị :

- Giao trỏch nhiệm cụ thể cho Giỏm đốc cỏc Sở Thủy sản/ Sở NN và PTNT, thành phố trực thuộc TW, Cục Quản lý Chất lượng An toàn Vệ sinh Thủy sản, Hiệp Hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, Hội Nghề cỏ Việt Nam, cỏc doanh nghiếp chế biến và xuất khẩu thủy sản cựng triển khai cỏc hoạt động phối hợp để tăng cường  cỏc hoạt động kiểm soỏt ngăn chận việc sử dụng húa chất khỏng sinh cấm trong đỏnh bắt, nuụi trồng, bảo quản và vận chuyển thủy sản.

Giao Giỏm đốc Sở Thủy sản hoặc Sở NN và PTNT  :

_ Tham mưu cho UBND tỉnh/ thành phố chỉ đạo cỏc Sở ban ngành liờn quan cựng phối hợp triển khai kiểm soỏt ngăn chận việc sử dụng húa chất khỏng sinh cấm trong đỏnh bắt, nuụi trồng, bảo quản và vận chuyển thủy sản.

- Chủ trỡ, phối hợp  với  Cục Quản lý Chất lượng An toàn Vệ sinh Thủy sản, Hiệp Hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam ( Vasep ), Hội Nghề cỏ tiếp tục đẩy mạnh tuyờn truyền sõu rộng về tỏc hại của dư lượng húa chất khỏng sinh cấm trong thủy sản, đồng  thời sử dụng sức mạnh cộng đồng lờn ỏn mạnh mẽ cỏc trường hợp vi phạm đi đụi với việc hướng  dẫn triển khai chương trỡnh thực hành nuụi thủy sản tốt ( BMP, GAP, C0C ); ứng dụng cỏc kỹ thuật bảo quản thủy sản sau thu hoạch khụng sử dụng húa chất khỏng sinh.

- Chỉ đạo cơ quan quản lý chất lượng an toàn Vệ sinh và thỳ y thủy sản tỉnh, thành phố triển khai ngay đợt kiểm soỏt việc sử dụng húa chất khỏng sinh cấm trong nuụi trồng thủy sản, trong bảo quản thủy sản sau đỏnh bắt trờn cỏc tàu đỏnh cỏ; trong thu mua bảo quản thủy sản sau thu hoạch của cỏc đại lý thu mua và sơ chế thủy sản.

- Xử lý nghiờm cỏc cơ sở vi phạm theo Nghị định số 128/2005/NĐ-CP ngày11/10/2005 và Nghị định số 154/2006/NĐ-CP ngày 25/12/2006 của Chớnh Phủ về xử lý vi phạm hành chớnh trong lĩnh vực thủy sản; kiến nghị cỏc cơ quan cú chức năng rỳt Giấy chứng  nhận đăng ký kinh doanh do cơ sở khụng thực hiện nghiờm quy định của Phỏp luật về điều kiện kinh doanh thủy sản. . . .

A
A
CÁC TIN KHÁC
  Hội thảo Đánh giá và đào tạo đặt Lồng bè ngoài khơi (OCIAT)
  Tôn vinh 81 điển hình tiên tiến
  Nâng cao nhận thức của người dân trong chống khai thác IUU
  " Được lòng" Thị trường EU
  Hà Tĩnh: Ngư dân trúng đậm cá thiều
TIN VẮNCoppyright Trung tâm nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Phần mềm
Trường Đại học Nha Trang

Hội nghề cá Khánh Hòa - 04 Phan Chu Trinh (Khu liên cơ 2) - Tp Nha Trang