Số lượt truy cập:   574116
Khái quát tình hình và kết quả nghiên cứu điều tra khảo sát nguồn lợi tu hài ở Việt Nam
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
Hiện trạng nguồn lợi và tình hình khai thác cá ngừ đại dương ở Việt Nam
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
Thông báo khoa học: Kết quả nghiên cứu độc tính cá nóc và các giải pháp xử lý chế biến, quản lý từ khâu khai thác đến khâu tiêu thụ cá nóc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
PHÂN TÍCH NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI TÌNH HÌNH NGHÈO ĐÓI CỦA CÁC HỘ NGƯ DÂN VEN ĐẦM NHA PHU, HUYỆN NINH HÒA, TỈNH KHÁNH HÒA
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
ĐÁNH GIÁ GIÁ TRỊ GIẢI TRÍ DU LỊCH CỦA DU KHÁCH TRONG NƯỚC ĐỐI VỚI KHU BẢO TỒN BIỂN VỊNH NHA TRANG
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------


TIN VẮNCoppyright Trung tâm nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Phần mềm
Trường Đại học Nha Trang

Hội nghề cá Khánh Hòa - 04 Phan Chu Trinh (Khu liên cơ 2) - Tp Nha Trang